Wprowadzenie
1 Słowa Amosa, który wywodził się spośród pasterzy z Tekoa i miał widzenie dotyczące Izraela, za panowania Ozjasza, króla judzkiego, i za panowania Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, dwa lata przed trzęsieniem ziemi. 2 Amos powiedział:
Gdy Pan zagrzmi z Syjonu
i zawoła z Jerozolimy,
wówczas żałobą okryją się łąki pasterzy
i szczyty Karmelu ogarnie susza.
Sąd Boży nad narodami i nad Izraelem
Aramejczycy
3 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Damaszku
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ młócili Gilead żelaznymi saniami.
4 Poślę ogień do domu Chazaela
i pochłonie pałace Ben-Hadada.
5 Połamię rygle bram Damaszku,
wytępię mieszkańców Bikat-Awen
i zabiję tego, który dzierży berło Bet-Eden,
a lud Aramu zostanie uprowadzony do Kir
– powiedział Pan.
Filistyni
6 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Gazy
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ uprowadzili całą ludność,
aby ją wydać Edomowi.
7 Ześlę ogień na mury Gazy
i pochłonie jej pałace.
8 Wytępię mieszkańców Aszdodu
i zabiję tego, który dzierży berło Aszkelonu,
następnie zwrócę Moją rękę przeciw Ekronowi
i zginie reszta Filistynów
– powiedział Pan Bóg.
Fenicjanie
9 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Tyru
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ wydali Edomowi wszystkich uprowadzonych
i nie pamiętali o braterskim przymierzu.
10 Ześlę ogień na mury Tyru
i pochłonie jego pałace.
Edomici
11 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Edomu
i z powodu czterech nie cofnę kary,
gdyż ścigał mieczem swojego brata
i tłumił w sobie litość.
Wciąż pałał gniewem
i do końca trwał w swojej zapalczywości.
12 Ześlę ogień na Teman
i pochłonie pałace Bosry.
Ammonici
13 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni synów Ammona
i z powodu czterech nie cofnę kary,
ponieważ w Gileadzie rozcinali kobiety w ciąży,
aby rozszerzyć swoje granice.
14 Rozniecę ogień na murach Rabby
i pochłonie jej pałace
wśród wrzawy, w dniu bitwy,
pośród burzy, w dniu nawałnicy.
15 Ich król pójdzie na wygnanie
wraz z książętami
– powiedział Pan.
Sąd nad sąsiadami Izraela i Judy
1 Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na dwa lata przed trzęsieniem ziemi.
2 I rzekł: Pan grzmi z Syjonu
i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu,
dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy
i usycha szczyt Karmelu.
3 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Damaszku
i z powodu czterech nie cofnę tego,
ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead.
4 Rzucę ogień na dom Hazaela,
aby strawił pałace Benhadada,
5 I połamię zawory Damaszku,
i wytępię mieszkańców Bikat-Awen
i władcę Bet-Eden.
I pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir — mówi Pan.
6 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Gazy
i z powodu czterech nie cofnę tego,
ponieważ uprowadzili całą ludność,
aby ją wydać Edomowi.
7 Rzucę ogień na mury Gazy,
aby strawił jej pałace,
i władcę Aszkalonu.
I zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi,
tak że zginie ostatek Filistynów — mówi Wszechmogący Pan.
9 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Tyru
i z powodu czterech nie cofnę tego,
ponieważ wydali Edomowi wszystkich wygnanych mieszkańców
i nie pamiętali o bratnim przymierzu,
aby strawił jego pałace.
11 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Edomu
i z powodu czterech nie cofnę tego,
ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość,
ścigał mieczem swojego brata,
ustawicznie pałał gniewem
i wiecznie chował swoją wściekłość.
aby strawił pałace Bosry.
13 Tak mówi Pan:
Z powodu trzech zbrodni Amonitów
i z powodu czterech nie cofnę tego,
ponieważ rozpruwali brzemienne w Gileadzie,
aby rozszerzyć swoje granice.
14 I rozniecę ogień na murze Rabby,
aby strawił jej pałace,
wśród zgiełku w dzień bitwy,
w wichurze w dzień huraganu.
15 I pójdzie ich król do niewoli,
a razem z nim jego książęta — mówi Pan.