Kolejna niewierność Saula
1 Samuel powiedział do Saula: Pan posłał mnie, aby cię namaścić na króla nad swoim ludem, nad Izraelem, słuchaj więc teraz słów Pana. 2 Tak mówi Pan Zastępów: Ukarzę Amaleka za to, że zagrodził Izraelowi drogę, gdy ten szedł z Egiptu. 3 Idź zatem i pobij Amaleka. Obłóż klątwą wszystko, co należy do niego. Nie oszczędzaj go, uśmiercaj wszystko: od mężczyzny do kobiety, od dziecka do niemowlęcia, od wołu do owcy, od wielbłąda do osła.
4 Saul zwołał więc lud i w Telaim dokonał przeglądu dwustu tysięcy pieszych i dziesięciu tysięcy mężczyzn z Judy. 5 Potem przybył pod miasto Amalekitów i urządził zasadzkę w dolinie. 6 Powiedział też Saul do Kenitów: Wyjdźcie! Odłączcie się i odejdźcie od Amalekitów, abym nie musiał wytępić was razem z nimi. Okazaliście przecież życzliwość wszystkim Izraelitom, gdy wyszli z Egiptu. Dlatego Kenici odłączyli się od Amalekitów. 7 Saul zaś pobił Amalekitów od Chawila aż do Szur, które leży naprzeciw granicy Egiptu. 8 Pojmał żywcem Agaga, króla Amalekitów, a cały lud wybił ostrzem miecza, wypełniając klątwę. 9 Saul i lud oszczędzili jednak Agaga oraz najlepsze owce i bydło. Nie chcieli także poddać klątwie dorodnych cieląt, baranów ani tego, co było wartościowe. Zniszczyli tylko rzeczy liche i marne.
Bóg odrzuca Saula
10 Wówczas do Samuela skierowane zostało takie słowo Pana: 11 Żałuję, że ustanowiłem Saula królem, gdyż odwrócił się ode Mnie i nie wykonał Moich nakazów. Zasmuciło to Samuela i wołał do Pana całą noc. 12 Wcześnie rano Samuel wstał, aby spotkać Saula, lecz mu doniesiono: Saul poszedł do Karmelu i zbudował sobie pomnik, potem zawrócił i udał się do Gilgal.
13 Gdy Samuel przyszedł do Saula, Saul powiedział do niego: Niech cię Pan błogosławi! Wypełniłem nakaz Pana. 14 Samuel jednak odpowiedział: Co zatem znaczy beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, który słyszę? 15 Wtedy Saul odpowiedział: Przyprowadzono je od Amalekitów, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki owiec i bydła, aby złożyć z nich ofiarę Panu, twojemu Bogu. Resztę zaś zniszczyliśmy, wypełniając klątwę.
16 Samuel jednak powiedział Saulowi: Przestań! Oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. Saul zaś odparł: Mów! 17 Wtedy Samuel zapytał: Chociaż wydawało ci się, że jesteś mały, to czy nie stałeś się głową plemion izraelskich? Czy Pan nie namaścił cię na króla nad Izraelem? 18 Potem Pan powierzył ci misję i powiedział: Idź i, wypełniając klątwę, zniszcz grzeszników, Amalekitów, walcz z nimi, aż ich wytracisz! 19 Dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup, robiąc to, co złe w oczach Pana?
20 Saul odpowiedział Samuelowi: Przecież usłuchałem głosu Pana i wypełniłem misję, z którą Pan mnie posłał. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, Amalekitów zaś wytępiłem, wypełniając klątwę. 21 Natomiast lud wziął z łupu najlepsze sztuki z obłożonych klątwą owiec i bydła, by je złożyć w ofierze Panu, twojemu Bogu, w Gilgal. 22 Samuel jednak zapytał:
Czy Panu bardziej podobają się ofiary całopalne i krwawe
niż posłuszeństwo wobec głosu Pana?
Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara,
a uważne słuchanie – niż tłuszcz barani.
23 Bunt bowiem jest grzechem na równi z czarami,
a zarozumiałość – jak bałwochwalstwo, terafim.
Ponieważ wzgardziłeś poleceniem Pana, więc On odrzucił ciebie jako króla.
24 Wówczas Saul powiedział do Samuela: Zgrzeszyłem. Przekroczyłem rozkaz Pana i twoje słowa, ponieważ bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. 25 Teraz jednak daruj mi, proszę, mój grzech. Wróć ze mną, bym mógł oddać pokłon Panu. 26 Samuel jednak odpowiedział: Nie wrócę z tobą. Skoro ty odrzuciłeś słowo Pana, to Pan odrzucił ciebie i nie będziesz już królem Izraela.
27 Gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił rąbek jego płaszcza, a ten się oderwał. 28 Wtedy Samuel powiedział do niego: Dziś Pan oderwał od ciebie królestwo Izraela i dał je twemu bliźniemu, lepszemu od ciebie. 29 Ten, który jest Sławą Izraela, nie będzie kłamał i nie będzie żałował, ponieważ nie jest człowiekiem, aby miał żałować. 30 Saul zaś odpowiedział: Zgrzeszyłem. Teraz jednak okaż mi, proszę, szacunek wobec starszych mojego ludu i wobec Izraela i wróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, twojemu Bogu. 31 Wrócił więc Samuel za Saulem, a Saul oddał pokłon Panu.
32 Następnie Samuel rozkazał: Przyprowadźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. Agag przyszedł do niego w kajdanach i powiedział: Oto oddaliła się gorycz śmierci. 33 Samuel jednak oznajmił: Tak jak twój miecz sprawiał, że kobiety stawały się bezdzietne, tak i twoja matka stanie się kobietą bezdzietną. I Samuel porąbał Agaga na kawałki przed Panem w Gilgal. 34 Potem Samuel poszedł do Ramy, a Saul podążył do swojego domu w Gibei Saula. 35 Samuel nie oglądał już Saula aż do dnia swojej śmierci. Smucił się jednak z powodu Saula, gdyż Pan żałował, że uczynił Saula królem Izraela.
Zwycięska wojna Saula z Amalekitami
1 I rzekł Samuel do Saula: Mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów Pańskich.
2 Tak mówi Pan Zastępów: Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu.
3 Idź więc teraz i pobij Amaleka, i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy; nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła.
4 Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad dwustu tysiącami pieszych, a nadto dziesięcioma tysiącami z Judy.
5 I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem.
6 Lecz do Kenitów Saul rzekł: Nuże, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów.
7 I pobił Saul Amalekitów od Chawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu.
8 Agaga, króla Amalekitów pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem.
Nieposłuszeństwo Saula i jego odrzucenie
9 Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta, i wszystkiego, co było wartościowe nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie, zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny.
10 I doszło do Samuela słowo Pana tej treści:
11 Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc.
12 Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem. Lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa, następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal.
13 A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś ty u Pana! Wypełniłem rozkaz Pański!
14 Samuel zaś rzekł: A co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, który słyszę?
15 Saul odrzekł: Od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu twojemu; resztę jednak wybiliśmy do nogi.
16 Rzekł tedy Samuel do Saula: Przestań! Oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł: Powiedz.
17 Więc Samuel powiedział: Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem?
18 Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: Idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz.
19 Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem?
20 A Saul odrzekł Samuelowi: Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi!
21 Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu twojemu, w Gilgal.
22 Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
23 Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.
24 I rzekł Saul do Samuela: Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo twoje; lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu.
25 Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu.
26 Samuel odrzekł Saulowi: Nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana, i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem.
27 A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza, i ten rozdarł się.
28 Wtedy Samuel rzekł do niego: Dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie.
29 A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować.
30 A on odrzekł: Zgrzeszyłem! Lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu twojemu.
31 Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu.
32 I rzekł Samuel: Przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. A Agag szedł do niego odważnie. I rzekł Agag: Zaiste ustąpiła gorycz umierania.
33 Samuel zaś rzekł:
Jak miecz twój pozbawiał kobiety dzieci,
Tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci.
I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal.
34 I poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś podążył do swego domu do Gibei Saulowej.
35 A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem.