Historia Dawida
Początki królowania Dawida
1 Gdy Filistyni walczyli przeciwko Izraelowi, Izraelici uciekali przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. 2 Filistyni ścigali Saula i jego synów i zabili Jonatana, Abinadaba, Malkiszuę, synów Saula. 3 Gdy wokół Saula rozgorzała ciężka walka, wypatrzyli go łucznicy. Saul zachwiał się pod gradem strzał. 4 Wtedy powiedział do swego giermka: Wyciągnij swój miecz i przebij mnie, aby nie przyszli ci nieobrzezańcy i mi nie urągali. Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Wówczas Saul sam chwycił miecz i rzucił się na niego. 5 Gdy giermek ujrzał, że Saul nie żyje, sam rzucił się na miecz i zginął. 6 Zginął więc Saul i jego trzej synowie i cały jego dom wraz z nim zginął. 7 Gdy wszyscy Izraelici, którzy byli w dolinie, zobaczyli, że nastąpiła ucieczka, a Saul i jego synowie zginęli, wtedy opuścili swoje miasta i uciekli. A Filistyni przybyli i w nich zamieszkali.
8 Następnego dnia, gdy Filistyni przybyli, żeby złupić zabitych, znaleźli Saula i jego synów poległych na wzgórzu Gilboa. 9 Złupili go, zabrali jego głowę oraz zbroję. Posłali też do ziemi filistyńskiej, aby ogłosić to swoim bożkom i ludowi. 10 Jego zbroję umieścili w świątyni swych bóstw, a jego czaszkę przybili w świątyni Dagona.
11 Gdy wszyscy w Jabesz w Gileadzie usłyszeli to wszystko, co Filistyni uczynili Saulowi, 12 powstali wszyscy dzielni ludzie, zabrali zwłoki Saula i zwłoki jego synów i przenieśli je do Jabesz. Pochowali ich kości pod terebintem w Jabesz i pościli przez siedem dni.
13 Saul zginął z powodu niewierności, jakiej się dopuścił wobec słowa Pana, którego nie przestrzegał, lecz szukał rady także u duchów zmarłych, 14 a nie radził się Pana; dlatego On sprawił, że zginął, a królestwo przekazał Dawidowi, synowi Jessego.
Śmierć Saula i jego synów
(I Sam. 31,1—13)
1 Gdy Filistyńczycy prowadzili wojnę z Izraelem, pierzchnęli mężowie izraelscy przed Filistyńczykami i wielu z nich padło trupem na pogórzu Gilboa.
2 A gdy Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów i położyli trupem Jonatana, Abinadaba i Malkissuę, synów Saula,
3 Walka rozgorzała wokół Saula, i natknęli się na niego łucznicy, i został ugodzony przez łuczników.
4 Wtedy rzekł Saul do swojego giermka: Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, aby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie natrząsali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał tego uczynić, bał się bowiem bardzo. Wziął więc sam Saul miecz i rzucił się nań.
5 A gdy giermek zobaczył, że Saul zginął, rzucił się także na miecz i zginął.
6 Tak zginął Saul wraz z trzema swoimi synami, cały jego dom pospołu zginął.
7 Gdy zaś wszyscy mężowie izraelscy, którzy mieszkali w dolinie, ujrzeli, że Saul i jego synowie pierzchnęli i poginęli, opuścili swoje miasta i pouciekali. Wtedy przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich.
8 A gdy nazajutrz Filistyńczycy przyszli, aby obdzierać pobitych i znaleźli Saula i jego synów, poległych na pogórzu Gilboa,
9 Obdarli go, wzięli jego głowę i jego zbroję i obnosili wokoło po ziemi filistyńskiej, zwiastując radosną wieść swoim bałwanom i ludowi.
10 Jego zbroję złożyli w świątyni swoich bożków, czaszkę zaś jego umieścili w świątyni Dagona.
11 A gdy wszyscy ludzie z Jabesz Gileadzkiego dowiedzieli się o tym wszystkim, co Filistyńczycy zrobili z Saulem,
12 Zerwali się wszyscy dzielni mężowie, zabrali zwłoki Saula i zwłoki jego synów, sprowadzili je do Jabesz i pogrzebali ich kości pod dębem w Jabesz, i pościli przez siedem dni.
13 Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał; zapytywał również o wyrocznię wieszczkę,
14 A nie pytał o wyrocznię Pana; On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego.