Najważniejsze polskie przekłady Biblii:

 • Biblia Królowej Zofii (zwana też Biblią szaroszpatacką), wydana prawdopodobnie w połowie XV w. Przekład Starego Testamentu dokonany z Wulgaty i przekładu czeskiego przez zespół tłumaczy z ks. Andrzejem z Jaszowic.
 • Nowy Testament Murzynowskiego, wydany w Królewcu w latach 1551–1553. Ewangelicki przekład dokonany z greki przez tłumacza i pisarza reformacyjnego Stanisława Murzynowskiego.
 • Biblia Leopolity (zwana też Biblią scharffenbergowską), wydana w Krakowie w 1561 r. Pierwsze polskie tłumaczenie całej Biblii, dokonane z łacińskiego tekstu Wulgaty przez katolickiego duchownego ks. Jana Nicza pod pseudonimem Leopolita (Lwowianin).
 • Biblia Brzeska (zwana też Biblią Radziwiłłowską), wydana w Brześciu Litewskim w 1563 r. Pierwszy ewangelicki przekład całej Biblii, dokonany z języków oryginalnych przez zespół tłumaczy kalwińskich (m.in. Jan Łaski, Grzegorz Orszak, Jakub Lubelczyk) na zlecenie Mikołaja Radziwiłła zwanego Czarnym.
 • Biblia Nieświeska, wydana w 1572 r. Przekład ariański, dokonany przez Szymona Budnego.
 • Biblia Jakuba Wujka, wydana w 1599 r. Epokowy przekład katolicki, dokonany przez jezuitę ks. Jakuba Wujka, który korzystał z Wulgaty, posiłkując się także tekstami oryginalnymi. W Kościele Rzymskokatolickim Biblia Jakuba Wujka była najbardziej popularnym tłumaczeniem aż do wydania Biblii Tysiąclecia w 1965 r.
 • Biblia Gdańska, wydana w Gdańsku w 1632 r. Przekład ewangelicki, dokonany z języków oryginalnych przez kalwińskiego tłumacza Daniela Mikołajewskiego, po konsultacjach z przedstawicielami innych nurtów reformacji. W Kościołach protestanckich Biblia Gdańska była najbardziej popularnym tłumaczeniem aż do wydania Biblii Warszawskiej w 1975 r.
 • Nowy Testament, wydany w 1876 r. Przekład dokonany przez hr. Karola Węgierskiego.
 • Nowy Testament, wydany w 1881 r. Przekład międzywyznaniowy, dokonany przez tłumaczy katolickich i ewangelickich.
 • Biblia hebrajska – przekład Izaaka Cylkowa. W latach 1883–1914 księga po księdze ukazywał się przekład Biblii hebrajskiej, dokonany przez rabina Izaaka Cylkowa. Wydawano go razem z tekstem hebrajskim. Dzieło, niestety, nie zostało ukończone.
 • Biblia Tysiąclecia (zwana też Biblią Tyniecką), wydana w Tyńcu w 1965 r. Pierwszy katolicki przekład Biblii z języków oryginalnych, dokonany przez zespół tłumaczy pod redakcją benedyktyna o. Augustyna Jankowskiego. W Kościele Rzymskokatolickim Biblia Tysiąclecia jest obecnie przekładem liturgicznym. Doczekała się pięciu rewizji, od 2015 r. trwają prace nad szóstą.
 • Biblia Poznańska, wydana w Poznaniu w 1975 r. Przekład z języków oryginalnych, dokonany przez zespół biblistów katolickich.
 • Biblia Warszawska, wydana w Warszawie w 1975 r. Przekład ewangelicki z języków oryginalnych. Dokonał go zespół tłumaczy powołanych przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W Kościołach protestanckich Biblia Warszawska jest najbardziej popularnym tłumaczeniem.
 • Biblia Warszawsko-Praska, wydana w 1997 r. Przekład z języków oryginalnych, dokonany przez katolickiego biblistę bp. Kazimierza Romaniuka.
 • Nowy Testament. Współczesny przekład, wydany w 1991 r. przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Polsce (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce). W tłumaczeniu kierowano się zasadą ekwiwalencji dynamicznej, to znaczy starano się wiernie i dokładnie oddać sens tekstu oryginalnego w języku zrozumiałym dla każdego. Przekładu dokonał międzywyznaniowy zespół tłumaczy.
 • Biblia Ekumeniczna. Projekt tego przekładu Towarzystwo Biblijne w Polsce prowadziło we współpracy z tłumaczami i redaktorami z Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. W 2001 r. wydany został Nowy Testament i Psalmy. Księgi Starego Testamentu wydano w pięciu tomach: Księgi Dydaktyczne (2008), Księgi Deuterokanoniczne (2011), Pięcioksiąg (2014), Księgi Historyczne (2016) oraz Księgi Prorockie (2016). W 2017 r. ukazała się cała Biblia Ekumeniczna w jednym tomie.
 • Pismo Święte. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, wydany w 2008 r., dokonany przez zespół biblistów katolickich z Towarzystwa Świętego Pawła.