Bóg oskarża królestwa Judy i Izraela
1 Słowo Pana, skierowane do Micheasza z Moreszet, za panowania Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich, w widzeniu dotyczącym Samarii i Jerozolimy:
Pan oskarża swój lud
2 Słuchajcie, wszystkie narody!
Usłysz ziemio, i to, co ciebie zapełnia!
Niech Pan Bóg świadczy przeciwko wam,
Pan ze swojej świętej świątyni!
3 Oto Pan wychodzi ze swojej siedziby,
zstępuje i kroczy po wyżynach ziemi.
4 Rozpływają się pod Nim góry,
a doliny topią się
jak wosk w ogniu,
jak wody rozlane po urwisku.
5 A to wszystko z powodu przestępstwa Jakuba
i grzechów domu Izraela.
Kto jest przyczyną przestępstwa Jakuba?
Czy nie Samaria?
Kto jest przyczyną grzechów domu Judy?
Czy nie Jerozolima?
6 Dlatego zamienię Samarię
w rumowisko na polu,
– w miejsce pod winnicę.
Strącę w dolinę jej kamienie
i odsłonię jej fundamenty.
7 Wszystkie jej posągi zostaną rozbite,
całe jej bogactwo, pochodzące z nierządu, będzie spalone w ogniu,
a wszystkie jej bożki roztrzaskam na kawałki!
Bo zebrano je z zapłaty nierządnicy,
i znowu obrócą się w zapłatę dla nierządnicy.
Prorok lamentuje nad losem swego ludu
8 Dlatego płaczę i lamentuję,
będę chodził bosy i nagi,
zawodził jak szakale
i kwilił jak strusie.
9 Bo jej rana jest nieuleczalna,
sięga aż do Judy,
dochodzi aż do bram mojego ludu,
aż do Jerozolimy!
10 W Gat nie opowiadajcie o tym,
lecz płaczcie i rozpaczajcie!
W Bet-Leafra
tarzajcie się w prochu!
11 Uciekaj, mieszkanko Szafiru,
haniebnie obnażona!
Mieszkanka Saananu nie zdążyła wyjść!
Żałoba w Bet-Haesel!
Pozbawiono was ratunku!
12 Jak może spodziewać się pomyślności
mieszkanka Marotu,
skoro Pan zesłał nieszczęście
aż do bram Jerozolimy!
13 Zaprzęgnij rumaki do rydwanu,
mieszkanko Lakisz,
od której zaczął się grzech Córy Syjonu,
gdyż tam znaleziono przestępstwo Izraela.
14 Dlatego oddasz dary
Moreszet-Gat,
domy Akzibbędą złudną nadzieją
dla królów Izraela.
15 Przyprowadzę też tego, który weźmie cię w posiadanie,
mieszkanko Mareszy,
aż do Addullam odejdzie
chwała Izraela.
16 Ostrzyż się i ogól
z powodu synów,
którzy byli twoją radością.
Niech twoja łysinastanie się szeroka jak u sępa,
ponieważ zostaną od ciebie uprowadzeni.
1 The word of the LORD that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. 2 Hear, all ye people; hearken, O earth, and all that therein is: and let the Lord GOD be witness against you, the Lord from his holy temple. 3 For, behold, the LORD cometh forth out of his place, and will come down, and tread upon the high places of the earth. 4 And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft, as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. 5 For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? is it not Samaria? and what are the high places of Judah? are they not Jerusalem? 6 Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard: and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the foundations thereof. 7 And all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burned with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate: for she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot.
8 Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked: I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls. 9 For her wound is incurable; for it is come unto Judah; he is come unto the gate of my people, even to Jerusalem.
10 ¶ Declare ye it not at Gath, weep ye not at all: in the house of Aphrah roll thyself in the dust. 11 Pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked: the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Beth-ezel; he shall receive of you his standing. 12 For the inhabitant of Maroth waited carefully for good: but evil came down from the LORD unto the gate of Jerusalem. 13 O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast: she is the beginning of the sin to the daughter of Zion: for the transgressions of Israel were found in thee. 14 Therefore shalt thou give presents to Moresheth-gath: the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel. 15 Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah: he shall come unto Adullam the glory of Israel. 16 Make thee bald, and poll thee for thy delicate children; enlarge thy baldness as the eagle; for they are gone into captivity from thee.