Co to jest Biblia?

Biblia to fascynująca księga. Została napisana dla każdego, aby mógł z niej korzystać. Z definicji  słowo biblia (gr.) znaczy książeczki.

Biblia jest to zbiór świętych ksiąg dla żydów i chrześcijan. Również muzułmanie uznają niektóre księgi biblijne za święte, mające jednak niższy status niż Koran.

Biblia żydów (Biblia hebrajska, przez chrześcijan nazywana Starym Testamentem) zawiera 24 księgi. Kanon ten został ustalony w judaizmie ok. I‑II w. n.e. Biblia chrześcijan składa się ze Starego i Nowego Testamentu.

Stary Testament

Trzy główne nurty chrześcijaństwa przyjmują różny kanon Starego Testamentu:

  • katolicyzm – kanon Biblii Hebrajskiej z podziałem na 39 ksiąg poszerzony o 7 ksiąg deuterokanonicznych
  • prawosławie – podstawą kanonu jest Septuaginta, kanon obejmuje 49 (lub 50) ksiąg
  • protestantyzm – kanon Biblii Hebrajskiej (tzw. protokanon) z podziałem na 39 ksiąg

Księgi deuterokanoniczne (gr. deuteros – drugi, inny) – całe księgi Biblii lub też ich fragmenty, które nie znajdowały się w zbiorze tzw. ksiąg protokanonicznych, czyli należących do Biblii Hebrajskiej. Księgi deuterokanoniczne należały do „drugiego kanonu”, tzn. do Biblii Greckiej, czyli tzw. Septuaginty (LXX).

Księgi Starego Testamentu w polskim przekładzie ekumenicznym obejmują:

  • księgi protokanoniczne: Księga Rodzaju (1 Księga Mojżeszowa, Genesis), Księga Wyjścia (2 Księga Mojżeszowa, Exodus), Księga Kapłańska (3 Księga Mojżeszowa, Leviticus), Księga Liczb (4 Księga Mojżeszowa, Numeri), Księga Powtórzonego Prawa (5 Księga Mojżeszowa, Deuteronomium), Księga Jozuego, Księga Sędziów, Księga Rut, 1–2 Księga Samuela, 1–2 Księga Królewska, 1–2 Księga Kronik, Księga Ezdrasza, Księga Nehemiasza, Księga Estery, Księga Hioba (Joba), Księga Psalmów, Księga Przysłów (Przypowieści Salomona), Księga Koheleta (Eklezjastesa, Kaznodziei Salomona), Pieśń nad Pieśniami, Księga Izajasza, Księga Jeremiasza, Lamentacje (Treny), Księga Ezechiela, Księga Daniela, Księga Ozeasza, Księga Joela, Księga Amosa, Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza, Księga Nahuma, Księga Habakuka, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga Zachariasza, Księga Malachiasza;
  • księgi deuterokanoniczne: Księga Estery (wersja grecka), Księga Judyty, Księga Tobita (Tobiasza), 1–2–3 Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha, List Jeremiasza, Księga Daniela (wersja grecka)

Nowy Testament

Całe chrześcijaństwo przyjmuje jednolity kanon Nowego Testamentu. Został on ustalony w IV w. po Chr. i zawiera 27 ksiąg. Są to: Ewangelia wg św. Mateusza, Ewangelia wg św. Marka, Ewangelia wg św. Łukasza, Ewangelia wg św. Jana, Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1–2 List do Koryntian, List do Galatów (Galacjan), List do Efezjan, List do Kolosan, 1–2 List do Tesaloniczan, 1–2 List do Tymoteusza, List do Tytusa, List do Filemona, List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, 1–2 List św. Piotra, 1–2–3 List św. Jana, List św. Judy, Apokalipsa św. Jana (Objawienie św. Jana).

Kiedy powstała Biblia?

Najstarsze teksty starotestamentowe spisano już ok. IX w. przed Chr. Pisma Nowego Testamentu w większości powstały w drugiej połowie I w. po Chr.

Języki Biblii

Biblia została napisana w trzech językach:

  • w hebrajskim – prawie cały Stary Testament
  • w aramejskim – nieliczne fragmenty Starego Testamentu
  • w greckim – Nowy Testament